תקנון, מידע ותנאי השימוש.

תקנון, מידע ותנאי השימוש באתר הלימוד עד6 https://www.ad6.co.il


הגדרות:

האתר ו/או האפליקציה - אתר עד6, לרבות כל subdomain לרבות כל אפליקציה למחשב, טלפון סלולארי ו/או כל התקן אלקטרוני ו/או אינטרנטי אחר.

משתמש או המשתמש באתר - לרבות כל מי שגולש באתר ו/או רשום לאתר בין עם מנוי או ללא מנוי.

מורה - משתמש שהוסף לו תפקיד מורה בכרטיס האישי.
גלסופט - חברת גלסופט הנדסת תוכנה בע"מ. 
ברוכים הבאים לאתר הלימוד עד6 (''האתר'') של חברת גלסופט הנדסת תוכנה בע''מ (''גלסופט''), בכתובת https://www.ad6.co.il וכל הפניית דומיין אחרת או תת דומיין לכתובת הנ''ל.


1.

אתר עד6 

אתר https://www.ad6.co.il  הוקם מתוך כוונה ליצור סביבה תכנותית עשירה בכלים לטובת הוראה משופרת וטובה יותר, ולהציע תוכן לימודי מעולה על מנת לקדם ולשפר את הידע והיכולות בתחומי הלימוד הבאים,

1.1 עברית - לימוד קריאה, הבנה, כתיבה והבעה.
1.2 מתמטיקה - מתן כלים לחינוך מתמטי נכון החל מהיסודות הראשונים ביותר במתמטיקה, לייצר הוראה איכותית במתמטיקה שמטרתה לטפח הבנה מתמטית מעולה בקרב התלמידים.


2.
באתר עד6 מוצעים בנוסף לחומרי הלימוד גם שיעורים פרטיים הניתנים בחינם ו/או לבעלי מנוי.

2.1 באתר מערכת להוראת שיעורים מקוונים, און ליין, כאשר התלמידים פעילים בלימוד עצמו ואינם צופים פסיביים כמו בשיעורי וידאו מקוונים (כגון זום ושירותים אחרים)


2.2 חלק מהשיעורים,  מוצעים חינם לכלל התלמידים באתר. השיעורים מוצעים מטעם צוות האתר ו/או על ידי מורים הרשומים לאתר.


2.3 השיעורים יכול שיוצעו לכלל התלמידים הרשומים באתר, ו/או לתלמידים בעלי מנוי, ו/או למוזמנים בלבד.


3.

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן.
אנא קראו אותם בעיון רב, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמה לתנאים אלה. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לנקבה ולזכר גם יחד


4.

אבטחת מידע
אנו שוקדים בכל עת על אבטחת האתר, ונוקטים באמצעים רבים על מנת להבטיח את גולשינו. 


האתר מיישם את התקן הנדרש על ידי חברות האשראי, הסליקה והכספים עומדים בתקן PCI ומופרדים לחלוטין ממערכות האתר.


5.

פרטיות ומידע אישי
פרטיותכם מובטחת. האתר נטול פרסומות. אנו לא מעבירים מוכרים או סוחרים במידע כלשהו של לקוחותינו. מובטח לכל מי שנרשם לאתר כי מידע המזהה אותו לא יועבר בשום צורה לצד שלישי כלשהו, מסחרי ושאינו מסחרי, למעט הוראות כל דין.6.

הרשמה לאתר - תלמידים

הרישום לאתר הינו ללא תשלום.


6.1

תלמידים רשומים לאתר 

הרישום לאתר מאפשר לתלמידים השתתפות בשיעורים פרטיים, ככל שיוצעו שיעורים הפתוחים להשתתפות כלל התלמידים באתר, חינם ללא תשלום. 


מספר השיעורים בהם ניתן להשתתף בשבוע -  שיעור אחד. 


6.2

תלמידים רשומים בעלי מנוי


6.2.1 תלמיד הרשום לאתר יכול לרכוש מנוי.
6.2.2 המנוי תקף לשנה שלמה, 12 חודשים. 365 יום.
6.2.3 המנוי מאפשר:

  • ללמוד את חומרי הלימוד להם רכשו מנוי.

  • להשתתף באופן בשיעורים הפרטיים המוצעים הפתוחים לכלל התלמידים באתר ככל שיוצעו, ללא כל תשלום נוסף. היקף ההשתתפות הינו נרחב משמעותית מהמוצע לתלמידים ללא מנוי, מספר השיעורים בהם ניתן להשתתף עד שני שיעורים ביום ועד 12 שיעורים בשבוע.


7.

הרשמה לאתר - מורים
הרישום לאתר הינו ללא תשלום.

7.1
מורים הרשומים לאתר
הרישום לאתר מאפשר פתיחת כיתות להעברת שיעורים פרטיים לתלמידים.


מורים יוכלו להציע:
7.2 שיעורים פתוחים לכלל התלמידים באתר.

7.3 שיעורים פתוחים רק לתלמידים בהזמנה.7.4

מורים רשומים ללא מנוי

מספר השיעורים אותם יכול מורה להעביר בשבוע, מוגבל לשלושה שיעורים בשבוע. 


7.5

מורים רשומים עם מנוי

מספר השיעורים אותם יכול מורה עם מנוי להעביר בשבוע, הינו עד 7 שיעורים ליום ועד 42 שיעורים לשבוע.


7.6 מורה המעביר שיעור פרטי למוזמנים בלבד, שאינו שיעור חינם, מצהיר בזאת ומסכים, כי כל מערכת היחסים הכספית ככל שתהיה עם התלמיד באחריותו המלאה לרבות על עניין חוקי, דיווח, ענייני גביה וכל עניין אחר הנובע מכך. אתר עד6 אינו צד לעניין בשום דרך ובשום צורה למעט מערכת התוכנה המאפשרת העברת שיעורים און ליין.  המורה מצהיר כי עליו ועליו בלבד האחריות המלאה לפעולות אלו. כמו כן על המורה ליידע את התלמיד ו/או הורי התלמיד לפי העניין בתנאי מוסכם ומפורש זה. 


8. 

המשתמש מסכים בזה מפורשות כי השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה.


9.

שירותי האתר מוצעים לשימוש כמות שהם ולפי מידת זמינותם בכל עת נתונה. גלסופט לא תישא באחריות מסוג כל שהוא, מפורשת או מרומזת, ישירה או עקיפה, בקשר עם מתן השירות באתר, או ליכולת התאמה למטרה כלשהי של השירות. גלסופט אינה מתחייבת או טוענת להתאמה לדרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, ו/או באורח סדיר ו/או בבטחה ו/או ללא טעויות.  כן אין גלסופט מתחייבת לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משימוש באתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע או התועלות אשר יושגו באמצעותו. 


10.

גלסופט לא תהיה חייבת ו/או אחראית בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש באתר או בעלות השגת או החלפת טובין או שירותים או כתוצאה מטובין או שירותים שהושגו או

נרכשו או עסקאות שהתבצעו דרך האתר או מנזק מכל סוג כתוצאה מכניסה ללא רשות לאתר, ו/או משינוי הודעות או נתונים כלשהם לרבות אך ללא הגבלה, פיצויים על אובדן רווחים, זמן, הנאה, שימוש, מידע או כל חומר בלתי מוחשי אחר אפילו אם נמסר לגלסופט על האפשרות של אובדן שכזה.


11.

גלסופט תוכל לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנה הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא לה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.


12.

גלסופט איננה מתחייבת ולא תהיה אחראית לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתר או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו.


13.

 שום ייעוץ או מידע בין בעל פה ובין בכתב, אשר ניתנו למשתמש ע''י גלסופט, אין בהם כדי להוות משום מתן אחריות בגין אותו מידע ו/או ייעוץ.


14.

 האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה נעשית באמצעות האתר- מוגש ומועמד לרשותך כמות שהוא ('as is').

אין גלסופט מביעה כל עמדה ואין היא אחראית במפורש או במשתמע, לגבי
(1) המידע והחומר המצוי באתר;
(2) לגבי החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר; 

(3) לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר; 

(4) לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב היחשפות לתוכן כלשהו באתר  או עקב השימוש באתר כמו גם לגבי כל נזק העלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה או בכל אמצעי טכני ואחר המפעיל את האתר או את הגישה לאתר.


15.

גלסופט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המופיע באתרים, אליהם תגיע מקישור כלשהו באתר. 


16.

גלסופט לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שהתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.


17.

גלסופט אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי גלסופט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל גלסופט או אצל מי מספקיה.


18.

גלסופט אינה מתחייבת, שמידע אשר מצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך. גלסופט רשאית להפסיק ו/או למחוק להוסיף לערוך ולשנות בכל עת וללא כל הודעה מראש מידע ו/או תוכן כלשהו המופיעים באתר, כולם או מקצתם. גלסופט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל,בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו''ב. לא תהיה לך כל טענה,תביעה ו/או דרישה כלפי גלסופט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שהתרחשו אגב ביצועם.


19,

אם יופיעו קישורים (''לינקים'') באתר, גלסופט אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. גלסופט תהיה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני אמין ו/או מומלץ בדרך כלשהי על ידי גלסופט.


20.

גלסופט רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר, כמו גם במידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים,

מידע זה לא יזהה אותך אישית, למען הסר ספק, גלסופט לא תספק כל מידע באשר לפרטיך האישיים לכל גורם צד שלישי.


21.

גלסופט רשאית לשלוח אליך מידע שיכול להכיל פרסומים מסחריים על שירותים המוצעים על ידיה. גלסופט לא תשלח מידע פרסומי מסחרי של צדדים שלישיים.


22.

כל הזכויות שמורות. כל חומר אשר מופיע באתר יהיה בבעלותה מנכסיה של גלסופט ו/או שותפי התוכן הפדגוגי של גלסופט, ולגלסופט מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, הקלטות וידאו, הקלטות קול, מצגים אודיו ויזואליים, כל טכנולוגיה ידועה ו/או שתלמד ותיושם בעתיד וכל חומר אחר הכלול באתר הינן של גלסופט בבעלותה הבלעדית. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ''ל בלא קבלת הסכמה של גלסופט מראש ובכתב. סימני המסחר אשר יופיעו באתר הינם קניינה של גלסופט בלבד.


על אף האמור בסעיף זה, יהיה המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן. שימוש הוגן במשמע ציטוט סביר מתוך החומר המוגן בציון מקור הציטוט.


23.

מעת לעת יתכנו שינויים והתאמות בהוראות התקנון ותנאי השימוש. יש לעיין בתקנון זה מעת לעת. השינויים יכול שיוכנסו ללא הודעה מוקדמת.


24.

על הסכם זה ועל כל הנובע ממנו בין באופן ישיר ובין באופן עקיף יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.


25. 

נשמח לארח אותך באתר. עם זאת, אם המידע ו/או התכנים ו/או תנאי הגלישה באתר לרבות תנאי הסכם זה אינם מקובלים עליך, לא תוכל לצערנו להשתמש באתרינו.