תנאי שימוש


השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורסמים באתר. תנאים אלו יכולים להשתנות בכל עת על פי שיקול דעת מפעילי האתר. הודעה מראש תיידע בגין כל שינוי כאמור ככל שיהיה. השימוש באתר הוא באחריות המשתמש ולא ניתנת כל אחריות לנזק כלשהו ולרבות לנזקים ממוניים, עקיפים, תוצאתיים או בגין אובדן זמן או הנאה.